פינת חי

תרפיה באמצעות בע"ח-
ילדים רבים מופנמים, חרדים , ומתקשים ליצור קשר ,מצליחים להתחבר לבע"ח .

באמצעות הקשר עם בעל החיים משחזר הילד התייחסויות והתנהגויות אותן חווה במהלך חייו. הקשר שנוצר עם בע"ח נותן תמונה אבחנתית על מצבו הרגשי של הילד , אפיוני התנהגותו , ועל הדחפים הרגשיים.
דרך התייחסות לתגובות בע"ח לטיפול של הילד בו , לומד הילד על עצמו , רגשותיו ומאווייו .

כך מפתח מודעות להתנהגותו ומפתח מוטיבציה לשינוי והתפתחות